Ippon Kumite Kihon Geiko Ido Geiko
Ippon Kumite Kihon geiko Idogeiko 

 

Ido Geiko Kombinacje Elementy Kata WKO SHINKYOKUSHIN
 Ido Geiko kombinacje   Taikyoku Sono Ichi Taikyoku Sono San
Instrukcje  
Shinkyokushin Instrukcje